By   29.05.2020

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Pasta māja”, adrese:
Nākotnes iela 4, Novadnieki, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra
Nr.62840110131.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT