By   27.12.2022

p ā r d o d

elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu īpašumu Manģenes iela 10 – 1,
Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62849000197).